algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden Bouwunie Bouwacademie

 

1. Algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen georganiseerd door de Bouwacademie. De Bouwacademie is een activiteit van Bouwunie vzw (Ondernemingsnummer BE 0411.024.830) gevestigd op de Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitgaande offertes, werkzaamheden, en overeenkomsten. Door het sturen van een opdrachtbevestiging, hetzij schriftelijk (brief, fax), hetzij elektronisch (e-mail) geeft de opdrachtgever, De Bouwacademie  te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.

1.3. De Bouwacademie verbindt er zich toe haar diensten naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst en met in acht name van de toepasselijke wetgeving terzake.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van Bouwunie vzw uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, dertig dagen na de factuurdatum, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Bouwunie vzw dat op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest op dat bedrag verschuldigd, die berekend wordt volgens de bepalingen van artikel 5 van de wet van 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.  Daarenboven wordt het bedrag vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % op dat bedrag, met een minimum van 125 euro.

2.3. De door De Bouwacademie aangerekende prijzen zijn exclusief BTW. De BTW-plicht is voor De Bouwacademie van toepassing voor alle activiteiten.

2.4. Enkel schriftelijke klachten die aan De Bouwacademie worden overgemaakt binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden in overweging genomen.

3. Geheimhouding

3.1. De Bouwacademie verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de toestemming van de klant. Deze toestemming kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven aan De Bouwacademie.

4. Annulering of wijziging van opleiding

4.1. Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (activiteiten@bouwunie.be) of aangetekend schrijven (Bouwunie vzw, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde)  te worden bezorgd.

4.2. De Bouwacademie behoudt zich het recht voor om een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker, redenen van overmacht, enz.) haar daartoe dwingen.

4.3. Als de klant verhinderd is om deel te nemen aan een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding, mag hij zich laten vervangen.

4.4 De Bouwacademie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. In het geval van een te late aanvraag van de steunaanvraag volgens de regels van de subsidieverstrekker, zal uw verzoek om subsidie geweigerd worden. In het geval van een te late storting zal uw projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden.

4.5 De Bouwacademie is niet verantwoordelijk voor de opleidingen georganiseerd door de partners van de Bouwacademie. Eventuele klachten over deze opleidingen mogen ter kennis stelling gemeld worden aan Bouwunie vzw via activiteiten@bouwunie.be. Bouwunie vzw treedt echter niet op als bemiddelaar bij eventuele klachten, maar zal een klacht in rekening houden bij het evalueren van de samenwerking met de partner.

5. Auteursrecht

Op alle door De Bouwacademie verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets daarvan mag zonder toestemming van  De Bouwacademie  gekopieerd, uitgegeven, bewerkt of gereproduceerd worden door de klant.

6. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen De Bouwacademie en haar klanten.

6.3. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van De Bouwacademie met haar klanten, zullen worden voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.